RECEPCE 720 994 550    POLOHA Havlíčkova 5624/34b, Jihlava

Mohlo by Vás zajímat

Jak zvládáme i nezvládáme

Nouzový stav - ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 9. 10. 2020


Zobrazit vše

Domácí řád

Domácí řád Domova Stříbrné Terasy


 Domácí řád 9.12.2013
Domácí řád Domova Stříbrné Terasy


hlava I.
Základní ustanovení
 
Čl. 1
Předmět úpravy

Domov Stříbrné Terasy (dále DST) poskytuje seniorům sociální službu formou  celoročního pobytu. Vzájemné soužití klientů v domově upravuje tento domácí řád.
 
Posláním sociální služby „Domov pro seniory“ Domova seniorů Stříbrné Terasy je zajištění podpory nezávislosti a soběstačnosti klientům a umožnění prožití aktivního a důstojného stáří.
Veškerá činnost personálu směřuje k podpoře a zachování kontaktů s rodinou, přáteli a veřejností, k vytvoření domácího prostředí a atmosféry s respektováním individuálních potřeb klienta.
Zařízení poskytuje klientům tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování:
    –  ubytování,
    –  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
    –  zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
    –  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
    –  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
    –  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
    –  pomoc při podávání jídla a pití,
    –  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
    –  pomoc při úkonech osobní hygieny,
    –  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
    –  pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
    –  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
    –  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
    –  podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
    –  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
    –  volnočasové a zájmové aktivity,
    –  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
    –  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
    –  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
Služby jsou odborné, bezpečné a poskytované kvalifikovaným personálem. 
 
Hlava II.
Pravidla soužití
Čl. 1
Základní zásady soužití
V domově chceme vytvořit příjemné a klidné prostředí pro klienty. Prosíme je proto, aby  usilovali  o  dobré  a  přátelské  vzájemné  soužití,  aby  se  k sobě  chovali  vlídně  a vstřícně.  Klienti mohou podle svých možností pečovat o pořádek a čistotu na pokojích i společenských prostorách. Pokud mají klienti zájem, mohou si drobný úklid na svých pokojích a ve svých osobních věcech provádět sami.
Hádky, opilství,  hrubé, agresivní či  neslušné  chování  a  podobné  projevy  jsou  považovány  za porušení základních zásad soužití.  Tyto projevy mohou být důvodem k ukončení poskytování sociální služby.
Čl. 2
Místnost a lůžko klienta
Před příchodem klienta je žadatel či jeho rodinný příslušník (například při hospitalizaci žadatele) osobně seznámen s typem pokoje. U výběru nového klienta se vždy přihlíží k  chování a zdravotnímu stavu možných spolubydlících. Pokud má klient v průběhu poskytování služby zájem o jiný pokoj nebo lůžko, může, pokud se toto lůžko později uvolní, požádat vedení domova o přestěhování. Tyto požadavky eviduje vedoucí sociálně aktivizačního úseku. Klientovi bude vyhověno, pokud to provozní možnosti a zdravotní stav klienta dovolí.
Usilujeme o  to,  aby  klienti  mohli  v klidu  bydlet  na  svém  pokoji  a  nemuseli  se  během
pobytu v domově stěhovat na jiný pokoj. Pokud by z provozních nebo zdravotních důvodů bylo třeba přestěhovat klienta v průběhu pobytu na jiný pokoj nebo lůžko, vždy je to projednáno s ním a případně s jeho osobami blízkými. Volba klienta je respektována.  
Čl. 3
Kouření
Na pokojích a ve společných prostorách domova se nekouří.  Kouřit je dovoleno pouze ve vyhrazené části zimní zahrady, a to kuřárně.
Čl. 4
Poštovní zásilky
Poštovní zásilky pro klienty jsou v DST obvykle přijímány recepcí nebo do poštovní schránky  (případně  v ředitelně  nebo  na ekonomickém úseku).  Personál domova, zpravidla pracovník sociálně aktivizačního úseku, zajistí jejich předání konkrétnímu klientovi. Pokud se  jedná  o  doporučený  dopis  nebo  hotovost, personál domova, zpravidla ekonom, zavede pracovníka pošty ke klientovi. 
Čl. 5
Zasílání důchodu a způsob zaplacení úhrady
Klient si při nástupu do zařízení dohodne s ekonomem, jakým způsobem si přeje nadále přebírat svůj důchod nebo jiný příjem.  Klient má možnost v zařízení pobírat důchod těmito způsoby:
   Ø  hromadným výplatním seznamem ČSSZ
   Ø  na svůj účet v bance
   Ø  výjimečně na přechodnou dobu i peněžní poukázkou
Klienti  platí  v  zařízení  úhradu,  jejíž  výši  upravují  platné  právní  předpisy.  Klient  si  při
nástupu do zařízení dohodne s ekonomem, jakým způsobem bude probíhat každý měsíc zaplacení  úhrady.  Splatnost  úhrady  je  vždy  do  konce  kalendářního  měsíce, ke kterému se platba vztahuje. Klient  má  možnost provádět platbu úhrady takto:
 
   Ø  hromadným výplatním seznamem ČSSZ přijde důchod na účet zařízení,
z důchodu je inkasována úhrada a zůstatek důchodu se vyplácí 15. den v měsíci,
   Ø  trvalým příkazem z účtu klienta,
   Ø  hotovostní platby v pokladně DSST
   Ø  případně jiným způsobem po dohodě s vedením domova.
 
V případě zasílání  důchodu  klientovi  z  ČSSZ  tzv.  hromadným  výplatním  seznamem
ČSSZ na účet zařízení, probíhá platba úhrady takto:
   Ø  z důchodu je stržena úhrada za pobyt v domově v aktuální výši
   Ø  se zůstatkem z důchodu může být naloženo podle přání klienta takto:
          –          zůstatek je vyplacen přímo do rukou uživatele (osobní převzetí)
          –          zůstatek je  uložen  na  depozitní  konto  uživatele,  ze kterého  může  klient  provádět  osobní výběry dle potřeby
          –          výše uvedené možnosti je možno kombinovat
V případě výplaty důchodu hromadným seznamem je výplatním termínem 15. den v měsíci. V případě hospitalizace či jiné nepřítomnosti v domově proběhne výplata zůstatku důchodu, v jiný než je stanovený termín (15. den v měsíci) dle možností  zařízení, popřípadě bude uložen do bankovních depozit klienta.
Čl. 6
Smlouva o poskytování služby
Každý  klient  se zařízením  uzavírá  písemnou  Smlouvu  o  poskytování  služby,  kterou  ze strany zařízení podepisuje statutární zástupce   organizace   –   ředitel   zařízení, popřípadě jeho zástupce, dále v případě dohody s rodinou na spoluúčasti dle zákona o sociálních službách i s osobou, která tento rozdíl hradí – vedlejší účastník.   Smlouva o poskytování služby  upravuje  konkrétní  požadavky  a  potřeby  klientů  v zařízení  a  způsob poskytování služeb v zařízení. 
 Všechny potřebné náležitosti smlouvy dohodne s klientem pověřený sociální pracovník domova.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou nebo třech výtiscích, každá strana obdrží jeden. Smlouvy jsou evidovány. 
Čl. 7
Klíčový pracovník
Každý klient v zařízení má svého klíčového  pracovníka,  který  klientovi  pomáhá  v době adaptace, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby a pomáhá klientovi v jejich uskutečňování. Při příchodu do zařízení je novému klientovi klíčový pracovník přidělen dle aktuálních možností zařízení, klient však  může  na  požádání  kdykoliv  v průběhu  pobytu  v zařízení  požádat  sociální pracovnici o změnu klíčového pracovníka. Změna klíčového pracovníka může proběhnout také z provozních důvodů v zařízení, vždy se však dbá na přání klienta a klient je o svém klíčovém pracovníku vždy informován. 
  Klíčový pracovník vede písemné záznamy o průběhu pobytu klienta v zařízení, zajímá se o osobní potřeby, přání a cíle klienta a pomáhá sestavovat a realizovat individuální plán a plán péče.
  Zařízení  usiluje  o  individuální  přístup  ke  každému  klientovi  s ohledem  na  jeho  přání  a potřeby,  podporuje  klienty  ve  využívání  návazných  služeb  a  udržení  kontaktu  s přirozeným prostředím
4
Čl. 8
Opuštění domova
1.        Domov Stříbrné Terasy není uzavřeným zařízením. Klienti mohou opustit DST kdykoliv. Klientům je doporučeno v zájmu své bezpečnosti oznámit personálu cíl cesty nebo vycházky a přibližnou dobu návratu.
2.        Dlouhodobý pobyt mimo DST se oznamuje zdravotní sestře konající službu nejpozději 1 den před odchodem. Klient sám popřípadě s pomocí zdravotní sestry či rodina vypíše Formulář na odhlášení stravy a předá na sesterně personálu konající službu. Personál neprodleně předá formulář vedoucí sociálně aktivizačního úseku.
3.        Odhlášení stravy
       Oznámení o pobytu mimo DST musí být nahlášeno nejpozději 1 den před plánovaným odchodem do 8.00 hodin. V případě nepřítomnosti o víkendu (až pondělí) a o státních svátcích – pak nejpozději poslední pracovní den do 8.00 hodin před víkendem či svátkem. Při předem oznámeném pobytu mimo DST kratší než kalendářní den ( klient odchází a vrací se do domova v jeden den) – pokud se klient vzdálí na dobu jednoho jídla, uschová se jídlo v kuchyni max. 4 hodiny řádně označené a následně se ohřeje. Pobyt mimo DST z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se vždy považuje za předem oznámený pobyt mimo DST.
4.        Délka pobytu mimo DST není omezena. Klient si vyžádá předepsané léky či jiné pomůcky na předpokládanou dobu opuštění DST tak, aby nedošlo k narušení léčebného režimu.
Čl. 9
Uzavírací doba budovy
1.        Z důvodu bezpečnosti klientů i personálu se budova DST uzamyká podle provozního režimu, který je viditelně zveřejněn.
2.        U vchodu  do  budovy  jsou  instalovány  zvonky  a kamery,  po  době  uzavření  se  klient  nebo návštěva dozvoní na personál, který vchod odemkne. 
Čl. 10
Doba nočního klidu
Doba nočního  klidu  je  od  22:00  hodin  večer  do  06:00  hodin  ráno. Personál zařízení dbá, aby v době nočního klidu mohli klienti nerušeně odpočívat.
Čl. 11
Podávání stravy
Stravu pro klienty připravuje kuchyně v objektu DST.
Obvyklá doba podávání stravy je následující:
      –    snídaně            8:00 – 9:00 (současně vydání dopolední svačiny)
      –    oběd                12:00 – 13:00
      –    svačina            15:00 – 15:30
      –    večeře              17:00 – 18:00 (současně vydání druhé večeře diabetikům)
Nárok na jídlo se ztrácí, nedostaví-li se obyvatel k výdeji v dohodnuté době jeho podávání a  svou nepřítomnost  předem  nijak  nezdůvodní.  Toto neplatí, je-li  obyvatel  v době podávání stravy na vyšetření nebo ošetření v nemocnici.
Strava se podává v obvykle v jídelně obyvatel. Imobilním klientům se strava podává  na  pokojích.  Z jídelny si mohou klienti odnést nápoje, pečivo a moučníky.
Čl. 12
Zajištění lékařské péče a podávání léků
1.    Uživateli je zároveň v případě potřeby poskytována zdravotní péče, a to v souladu
s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v účinném znění,
tj. ošetřovatelská a rehabilitační péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, nebo případně
ve specializovaných zařízeních. Tato ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována
na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře uživatele. Nad rámec těchto služeb bude umožněno uživateli využít služeb jiné péče, příp. v jiných zařízeních, na jeho vlastní náklady.
2.    DST má lékařskou péči zajištěnou prostřednictvím praktického lékaře, dochází do DST 1x týdně nebo dle potřeby.
3.    Pokud si klient zvolí jiného ošetřujícího lékaře než je smluvní lékař zařízení, zařízení zajišťuje: 
       • zprostředkování telefonického kontaktu s lékařem 
       • vyzvednutí  léků  v lékárně centrálním nákupem;  recepty, popř. poukazy předepsané lékařem předá klient sestře ve službě
       • prostor k uskutečnění návštěvy lékaře v zařízení, buď na pokoji klienta nebo po dohodě na ošetřovně
       • v případě,   že   budou   léky   klientovi   vydávány   zdravotními sestrami,   informují   sestry   s určitým   časovým   předstihem klienta o tom,              že si musí zajistit předepsání dalších léků
klient, popř. jeho osoby blízké, zajišťují:
     • domluvu a realizaci návštěvy u svého praktického lékaře nebo návštěvu lékaře v zařízení 
     • transport klienta k lékaři nebo lékaře ke klientovi
     •  informování sestry ve službě o termínu a čase návštěvy lékaře a dohodnou si možnosti uskutečnění této návštěvy (s ohledem na časové a                   prostorové možnosti zařízení)  
     •   pravidelné předepisování svých léků u svého praktického lékaře
     •  doručení  receptů  a  poukazů  spolu  se  zprávou  od  lékaře  sestře ve službě bezprostředně po návštěvě u lékaře
     •  objednání  u  odborného  lékaře,  včetně  objednání  sanity,  na základě doporučení od ošetřujícího lékaře, které klient předloží sestře ve službě
·       doručení „Příkazu k přepravě   pacienta“  (lístek na sanitku) sestře ve službě před plánovaným výjezdem. Příkaz musí být opatřen razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře.
4.      Podávání léků klientům je zajištěno prostřednictvím zdravotních sester nebo může být dohodnut jiný způsob podávání léků. Klienti mohou své léky užívat sami, pokud jim to jejich zdravotní stav umožní. Pokud klient chce své léky užívat a obstarávat sám, domluví se s vrchní nebo staniční sestrou a je proveden záznam do ošetřovatelské dokumentace.
Čl. 13
Prádlo
1.         Klienti  DSST  mají možnost využít služeb prádelny DST nebo si sami své drobné osobní prádlo přeprat v umyvadle na svém pokoji.
2.         Praní osobního prádla zajišťuje personál v prádelně. Prádlo se z prádelny vydává v pracovní dny nebo podle dohody s personálem prádelny.
3.         Aby každý klient dostal své šatstvo po vyprání zpět, označí personál prádelny každý kus nažehlovacím štítkem, aby nedošlo k jeho záměně. Každé nové ošacení je třeba nejprve dát personálu k označení. Pokud si klient nepřeje prádlo označit osobní  značkou,  personál  domova  neručí  za případnou záměnu nebo ztrátu prádla.
4.         Při nástupu do domova je s klientem sepisován šatní lístek, kde se uvede druh a počet osobního prádla, šatní lístek je následně pracovníkem v sociálních službách předán i s ošacením k označení pracovníkům prádelny. Osobní prádlo se v případě sepsání šatního lístku označí osobní značkou. Pokud klient, který má sepsán šatní lístek, či  jeho  rodina,  chce  cokoliv  v průběhu  pobytu  vyřadit  nebo  přinést,  je  nutné informovat  o  tom  personál  ve  službě.  Tato změna bude zapsána  v šatním  lístku  a  věc  bude označena jeho osobní značkou.
5.         Pokud klient potřebuje pomoc personálu s nákupem či vyřazením svého osobního prádla, dohodne se s rodinou nebo se svým klíčovým pracovníkem. Ložní prádlo se vyměňuje dle harmonogramu a dle potřeby.  Praní ložního prádla se zajišťuje dodavatelsky. Osobní prádlo se vyměňuje kdykoliv dle potřeby.
Čl. 14
Osobní hygiena
1.      Pokud klient nevyžaduje při koupeli  pomoc  a  spolupráci  personálu,  může  se  koupat kdykoliv, a to v koupelně na svém pokoji nebo v centrální koupelně, pokud je prázdná. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme koupání nahlásit službu konající pečovatelce –pracovník v sociálních službách. Na centrálních koupelnách (stejně jako na WC) je možnost se zevnitř uzamknout.  V případě potřeby má personál klíče k odemknutí zvenčí (systém centrálního klíče). V případě nutnosti spolupráce  personálu  je  zajištěna  koupel  nebo  sprcha  (dle volby klienta) nejméně jednou týdně – dle týdenního rozvrhu, v případě potřeby častěji. Rozvrh koupání se sestavuje s ohledem na přání klientů. Pokud klient potřebuje změnit dohodnutou dobu koupání dle rozvrhu, může se dohodnout s personálem ve službě. V případě provádění hygieny je zajištěno soukromí klientů, v těchto případech je na dveře zvenku vyvěšena cedulka s nápisem: „Prosím, nevstupovat“.
Čl. 15
Úklid
1.         V domově se uklízí denně.  Úklid zahrnuje setření  všech  podlahových  ploch,  úklid sociálních  zařízení  a  otření  prachu  dle  harmonogramu  úklidových  prací. Skříně s osobními věcmi a noční stolky si mohou klienti uklízet sami nebo je na základě dohody s klientem uklízí personál domova podle harmonogramu úklidu. Úklid skříní s osobními věcmi a nočních stolků klientů personál po dohodě provádí vždy za přítomnosti klienta, kterému osobní věci patří. 
2.         Na pokoji  je  vždy  jedna  malá skříňka  uzamykatelná  a  klienti  mohou  mít  své  věci uzamčeny. Klienti mají možnost mít klíček u sebe. V případě  nebezpečí  vzniku  hygienických  závad  (zápach, plísně, apod.)  se  personál domova domlouvá o úklidu skříní a osobních stolků s klienty dle potřeby. Prosíme klienty, aby v tomto případě vyhověli pokynům personálu.
Čl. 16
Možnosti kulturního vyžití
Ke kulturnímu vyžití jsou k dispozici ve společenských prostorách televize,  rádia,  DVD  přehrávač,  knihy  a  hry.  Pracovnice  sociálně aktivizačního  úseku zajišťují  kulturní  vystoupení,  výlety,  přednášky,  bohoslužby,  společné trávení volného času klientů, nákupy apod. případně výhledově další aktivity, např. canisterapii (léčebné  působení speciálně vycvičených psů) atd.
Klientům jsou pro trávení volného času k dispozici pokoje, společné prostory – společenská místnost ve 3.patře, obývací prostory na patrech, chodby, zimní zahrada, kuřárna, terasy, kaple a pro organizované akce i jídelna.
V případě,  že  v těchto  prostorách  probíhají  předem  oznámené  akce (vystoupení, přednášky, pracovní či taneční terapie, bohoslužby apod.), není možné zde například současně
individuálně sledovat televizní program či konat jiné individuální aktivity. 
Při  sledování  televizního  programu  ve  večerních  či  nočních  hodinách  je  nutné  ztlumit
zvuk nebo použít sluchátka.  Personál zařízení zajišťuje dodržování tohoto ustanovení.   Klienti mají  možnost  se  volně  pohybovat  po  celém  zařízení.  Prosíme  však  klienty,  aby z bezpečnostních  důvodů  nevstupovali  do  označených  provozních  místností  (dílna, kuchyň, rozvodna, sklady apod.).
Čl. 17
Používání vlastních elektrospotřebičů
Klienti  domova  mají na svých pokojích nebo přilehlých společenských prostorách vyhrazené lednice. Na svých pokojích mohou používat po dohodě s DSST podle ceníku fakultativních služeb vlastní  elektroniku, pokud to umožní prostorové podmínky konkrétního pokoje a pokud tím nebude narušeno soužití klientů na pokoji.
Pro jejich používání platí tyto zásady:
  1. DST nepřebírá odpovědnost za vstupní a sledování termínů následných pravidelných revize těchto elektrospotřebičů.  Klienti si je sledují sami a také je sami hradí. DST je pouze zprostředkuje.
2.      Poplatky za používání elektrospotřebičů jsou stanoveny v ceníku fakultativních služeb.
3.      Klienti hradí  tyto  poplatky  měsíčně  při  výplatě  kapesného  (poplatek  se  zadává  do programu Cygnus a kapesné je o tento poplatek sníženo) případně jiným způsobem po dohodě se sociální pracovnicí zařízení.
4.      Možnost uvařit si, ohřát nebo upéct oblíbený pokrm mají klienti každé pondělí od 14:00 do 16:00 hod v aktivizační místnosti za přítomnosti personálu.
Čl. 18
Peníze a cenné věci
  1. Při příjmu se provádí soupis cenných věcí. Drobné cenné věci si může klient uložit do úschovy v domově. Za věci na pokojích DST nezodpovídá.
  2. Klienti  mají  možnost  uložit  hotovost,  vkladní  knížky,  příp.  jiné  ceniny  v kanceláři ekonomického úseku v trezoru.  Domov  neodpovídá  za  ztrátu  těm,  kteří  této  možnosti  nevyužijí.
  3. Za  vedení  řádné  dokumentace  uschované  hotovosti,  vkladní  knížky,  příp.  jiných  cenin zodpovídá pověřený pracovník zařízení.
  4. Limit finanční hotovosti v trezoru na pokoji je stanoven na výši 500,-Kč.
Čl. 19
Návštěvy
Kontakt s rodinou a blízkými přáteli je podporován a umožněn kdykoliv za předpokladu, že nenarušuje běžný režim klienta a soukromí spolubydlících. Návštěvy lze vykonávat v denní době v kterýkoliv den v týdnu bez omezení.
  1. Návštěvy se uskutečňují na pokojích klientů nebo ve společenských prostorách, jsou-li volné. Návštěvy se hlásí na recepci nebo u pracovníka konající v den návštěvy službu (zdravotní sestra, pracovník v sociálních službách.
  2. Obvyklá návštěvní doba je každý den od 8.00 hod. do 18.00 hod., v zimním období na vícelůžkových pokojích u imobilních do 18.00 hod. Po dohodě s personálem je však možné návštěvy uskutečnit i mimo tuto dobu. Personál v případě potřeby pomůže klientovi přemístit se z pokoje do společenské místnosti a uskutečnit návštěvu i ve večerních hodinách.
  3. V  ranních  či    večerních  hodinách,  v  době  podávání  jídla,  zvýšené  nemocnosti,  na vícelůžkových  pokojích    či  z jiných  provozních  důvodů  prosíme  návštěvy  o  respektování pokynů personálu.
V případě omezení návštěv z titulu zvláštních zdravotních opatření dle nařízení příslušné Krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře vydá DST informační oznámení.
DST nezodpovídá za případné úrazy návštěv.
Do prostor DST mají zakázán přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.V případě nevhodného chování návštěvy (např. nadměrný hluk, znečišťování, slovní urážky apod.) musí službu konající personál upozornit na nevhodné chování. Pokud upozornění nebude respektováno, personál konající službu přivolá Policii ČR a provede zápis do hlášení (na sesterně).
Kontakt s rodinou, blízkými přáteli a okolním společenstvím je také umožněn formou telefonování. Klienti mohou mít u sebe na pokoji svůj mobilní telefon, který si musí chránit před zcizením. Volat na mobilní telefon (vlastní) klientovi do DST je možno kdykoliv během dne s přihlédnutím na režim dne v DST (noční klid).
Pokud nemá klient vlastní mobilní telefon, může se domluvit s pracovníky na recepci, zdravotním personálem, pracovníky v sociálních službách, pracovníky sociálně aktivizačního úseku a zatelefonovat si. Tento hovor se zaznamenává do sešitu na recepci a klient jej uhradí při měsíčním vyúčtování. Tyto finance jsou fakultativní službou.
Čl. 20
Stížnosti
Má-li klient stížnost, podnět nebo připomínku, vznese ji sám nebo prostřednictvím rodiny či personálu DST nebo ji předá do schránky  na  stížnosti.  V případě  nespokojenosti  s vyřízením  stížnosti  se  může obrátit  na správní radu DST o.p.s., popřípadě na nezávislé instituce. Přesný postup pro přijímání a vyřizování stížností je uveden ve vnitřním předpisu upravujícím problematiku stížností a nachází se na každém patře. 
Čl. 21
Kamerový systém
V objektu  DST  je instalován  kamerový  systém.  Zajišťuje  zejména  bezpečnost  klientů. Kamerový systém není instalován na pokojích klientů. 
Hlava III.

Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 1
Porušení Domácího řádu
Prosíme   klienty,   aby   ustanovení   Domácího   řádu   dodržovali.   Závažné   porušování Domácího  řádu  by  mohlo  vést  k ukončení  poskytování  služeb  v domově  a  k  vypovězení Smlouvy  o  poskytování  služeb  ze  strany  zařízení.  A  to  zejména  pokud  by  chování  klienta narušovalo  vzájemné  soužití  klientů  nebo  ohrožovalo  klienty,  personál  nebo  majetek  klientů případně vybavení zařízení. 
Přesný postup při porušení Domácího řádu je upraven vnitřním předpisem Pravidla – Nouzové a havarijní situace.
Čl. 2
Nouzové a havarijní situace
V případě  výskytu  nouzových  a  havarijních  situací  prosíme  klienty,  aby zachovali klid a dbali  pokynů personálu zařízení, který bude postupovat dle vnitřních předpisů.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto předpisu.
 
                                          Vypracovala: Bc. Petra Slavíková Rychlá
Připomínkovali: Petr Kubíček, Jana Michnová, Ing Monika Kolářová     
                                                 Datum:      9.12.12013  

 
 
         
  Petr Kubíček
vedoucí provozního úseku
DS Stříbrné Terasy o.p.s.                                                                                                              
 

Kontaktní spojení

Domov Stříbrné Terasy


provozovatel:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava
IČ: 28274466
ID dat. schránky: 68yqevk
GPS: 49°24’11.236″N, 15°35’20.973″E

Podílí se na projektu
© Domov seniorů Stříbrné terasy 2020 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.