RECEPCE 720 994 550    POLOHA Havlíčkova 5624/34b, Jihlava

Mohlo by Vás zajímat

Tvořivá dílna - škrabošky a vějíře

Skupinová a individuální canisterapie

Lednová vycházka - návštěva jihlavské knihovny

Četba s herci z Horáckého divadla Jihlava

Pečeme muffiny

Beseda s myslivcem

Canisterapie a návštěva

Turnaj v kuželkách

Smažíme bramboráky

Tříkrálová koleda

Malování na sklo

Vesele do nového roku

Silvestrovské odpoledne

Poděkování za dar

Štědrý den - vánoční koledy

Betlémské světlo a návštěva primátora

Vánoční posezení s hudbou

Adventní dílna

Poděkování studentkám kadeřnického oboru

Oblíbené stolní hry

Mezigenerační setkání se ZŠ Masarykova Jihlava

Zdobení vánočního cukroví

Vánoční setkání se skauty

Vánoční koncert - zpěv a varhany

Adventní vycházka na jihlavské náměstí

Pečeme vánoční cukroví

Vánoční turnaj v kuželkách

Povídání o kávě s ochutnávkou

Zdobení společného vánočního stromku

Společenské stolní hry

Mikulášská nadílka

Procházka adventem s panem Miroslavem Jelínkem

Hravé odpoledne s Lenkou

Pečení vánočního cukroví

Zdobení vánočních stromečků

Adventní dílna - tvoření adventních věnců

Dobroch 2022 - ocenění našich dobrovolnic

Svatomartinské odpoledne

Filmový klub

Dýňování se vydařilo

Houbový kvíz má svého vítěze

Ocenění paní Olgy Dvořákové

Čokoláda tekla proudem...


Zobrazit vše

Domácí řád

 

Domácí řád Domova Stříbrné Terasy

Aktualizace 2.3.2020
 

Hlava I.

Základní ustanovení

 
Čl. 1

Předmět úpravy

Domov Stříbrné Terasy (dále Domov) poskytuje sociální službu formou celoročního pobytu. Vzájemné soužití klientů v domově upravuje tento domácí řád.
 
     Posláním domova pro seniory Domov Stříbrné Terasy je poskytovat pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, za účelem zajištění nezávislosti a individuálních potřeb klientů, které jím umožní prožít důstojné stáří.
 
Zařízení poskytuje klientům tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování:

 

 • ubytování,
 • úklid, praní 0:
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
 • podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
 
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
 
 • volnočasové a zájmové aktivity,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
Služba je odborná, bezpečná a poskytovaná kvalifikovaným personálem. 
 
 
Hlava II.
Pravidla soužití
 
Čl. 1
Základní zásady soužití
 
V Domově chceme vytvořit příjemné a klidné prostředí pro klienty. Prosíme je proto, aby  usilovali  o  dobré  a  přátelské  vzájemné  soužití,  aby  se  k sobě  chovali  vlídně  a vstřícně.  Klienti mohou podle svých možností pečovat o pořádek a čistotu na pokojích i společenských prostorách. Pokud mají klienti zájem, mohou si drobný úklid na svých pokojích a ve svých osobních věcech provádět sami.
 
Hádky, opilství, hrubé, agresivní či neslušné chování a podobné projevy jsou  považovány  za porušení základních zásad soužití.  Tyto projevy mohou být důvodem ukončení poskytování sociální služby.
 
Čl. 2
Místnost a lůžko klienta
 
Před příchodem klienta je žadatel či jeho rodinný příslušník (například při hospitalizaci žadatele) osobně seznámen s typem pokoje. U výběru nového klienta se vždy přihlíží k  chování a zdravotnímu stavu možných spolubydlících. Pokud má klient v průběhu poskytování služby zájem o jiný pokoj nebo lůžko, může, pokud se toto lůžko později uvolní, požádat vedení domova o přestěhování. Tyto požadavky eviduje vedoucí sociálně aktivizačního úseku. Klientovi bude vyhověno, pokud to provozní možnosti a zdravotní stav klienta dovolí.
 
Usilujeme o to, aby klienti mohli v klidu bydlet na svém pokoji a nemuseli se během pobytu v Domově stěhovat na jiný pokoj. Pokud by z provozních nebo zdravotních důvodů bylo třeba přestěhovat klienta v průběhu pobytu na jiný pokoj nebo lůžko, vždy je to projednáno s ním a případně s jeho osobami blízkými.   
 
Čl. 3
Kouření
 
Na pokojích a ve společných prostorách domova se nekouří.  Kouřit je dovoleno ve vyhrazené části zimní zahrady, a to kuřárně. V období květen až září je dovoleno kouřit i na terase za kaplí.
 
Čl. 4
Poštovní zásilky
 
Poštovní zásilky pro klienty Domova obvykle přijímá ekonomický úsek, případně jsou přijímány recepcí nebo do poštovní schránky. Personál Domova, zpravidla sociální pracovník zajistí jejich předání konkrétnímu klientovi. Pokud se jedná o doporučený dopis nebo hotovost,  sociální pracovník zavede pracovníka pošty ke klientovi. 
 
Čl. 5
Zasílání důchodu a způsob zaplacení úhrady
 
Klient si při nástupu do zařízení dohodne se sociální pracovnicí, jakým způsobem si přeje nadále přebírat svůj důchod nebo jiný příjem.  Klient má možnost v zařízení pobírat důchod těmito způsoby:

 
 • hromadným výplatním seznamem ČSSZ
 • na svůj účet v bance.
 
Klienti platí v zařízení úhradu, jejíž výši upravují platné právní předpisy.  Klient si při nástupu do zařízení dohodne se sociální pracovnicí, jakým způsobem bude probíhat každý měsíc zaplacení úhrady.  Splatnost úhrady je vždy do konce kalendářního měsíce, ke kterému se platba vztahuje. Klient má možnost provádět platbu úhrady takto:
 • hromadným výplatním seznamem klientů z ČSSZ přijde důchod na účet zařízení,
z důchodu je inkasována úhrada a zůstatek důchodu se vyplácí 15. den v měsíci,
 • trvalým příkazem z účtu klienta,
 • hotovostní platby v pokladně DST
 • případně jiným způsobem po dohodě s vedením Domova.
 
V případě zasílání důchodu klientovi z ČSSZ tzv. hromadným výplatním seznamem klientů z ČSSZ na účet zařízení, probíhá platba úhrady takto:

 
 • z důchodu je stržena úhrada za pobyt v domově v aktuální výši
 • se zůstatkem z důchodu může být naloženo podle přání klienta takto:
  • zůstatek je vyplacen přímo do rukou klienta (osobní převzetí)
  • zůstatek je uložen na depozitní konto klienta, ze kterého může klient provádět osobní výběry dle potřeby
  • výše uvedené možnosti je možno kombinovat.
 
V případě výplaty důchodu hromadným seznamem klientů z ČSSZ je výplatním termínem 15. den v měsíci. V případě hospitalizace či jiné nepřítomnosti v Domově proběhne výplata zůstatku důchodu, v jiný než je stanovený termín (15. den v měsíci) dle možností zařízení, popřípadě bude uložen do bankovních depozit klienta.
 
Čl. 6
Smlouva o poskytování služby
 
Každý klient s poskytovatelem sociální služby (dále jen poskytovatel) uzavírá písemnou Smlouvu o poskytování služby, kterou ze strany poskytovatele  podepisuje statutární zástupce   organizace   -   ředitel   zařízení, popřípadě jeho zástupce, dále v případě dohody s rodinou na spoluúčasti dle zákona o sociálních službách i s osobou, která tento rozdíl hradí – vedlejší účastník.   Smlouva o poskytování služby upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů Domova a způsob poskytování služby. 
 Všechny potřebné náležitosti smlouvy dohodne s klientem pověřený sociální pracovník domova.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou nebo třech výtiscích, každá strana obdrží jeden. Smlouva je aktualizována číselnými Dodatky. Smlouvy včetně Dodatků jsou zakládány (jsou součástí osobní složky klienta). 
 
Čl. 7
Klíčový pracovník
 
Každý klient v Domově má svého klíčového pracovníka, který klientovi pomáhá v době adaptace, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby a pomáhá klientovi v jejich uskutečňování. Při příchodu do Domova je novému klientovi klíčový pracovník přidělen dle aktuálních možností zařízení, klient však může na požádání kdykoliv v průběhu poskytování služby požádat sociální pracovnici o změnu klíčového pracovníka. Změna klíčového pracovníka může proběhnout také z provozních důvodů v zařízení. Klient je o svém klíčovém pracovníku vždy informován. 
  Klíčový pracovník vede písemné záznamy o průběhu poskytování sociální služby klientovi, zajímá se o osobní potřeby, přání a cíle klienta a pomáhá sestavovat a realizovat jeho individuální plán.
  Poskytovatel usiluje o individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na jeho přání a potřeby, podporuje klienty ve využívání návazných služeb  a udržení kontaktu  s přirozeným prostředím.
 
Čl. 8
Opuštění domova
 
Domov Stříbrné Terasy je zařízením otevřeného typu. Klienti mohou opustit Domov kdykoliv. Klientům je doporučeno v zájmu své bezpečnosti oznámit personálu cíl cesty nebo vycházky a přibližnou dobu návratu.
Dlouhodobý pobyt mimo Domov se oznamuje zdravotní sestře konající službu nejpozději 1 den před odchodem. Klient sám popřípadě s pomocí zdravotní sestry či rodiny vypíše Formulář na odhlášení stravy a předá na sesterně personálu konající službu. Personál předá formulář vedoucí stravovacího úseku.
Odhlášení stravy
       Oznámení o pobytu mimo Domov musí být nahlášeno nejpozději 1 den před plánovaným odchodem do 8.00 hodin. V případě nepřítomnosti o víkendu (až pondělí) a o státních svátcích – pak nejpozději poslední pracovní den do 8.00 hodin před víkendem či svátkem. Při předem oznámeném pobytu mimo Domov kratší než kalendářní den (klient odchází a vrací se do domova v jeden den) – pokud se klient vzdálí na dobu jednoho jídla, uschová se jídlo v kuchyni max. 4 hodiny řádně označené a následně se ohřeje. Pobyt mimo Domov z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se vždy považuje za předem oznámený pobyt mimo Domov.
Délka pobytu mimo Domov není omezena. Klient si vyžádá předepsané léky či jiné pomůcky na předpokládanou dobu opuštění Domova tak, aby nedošlo k narušení léčebného režimu.
 
Čl. 9
Uzavírací doba budovy
 
Z důvodu bezpečnosti klientů i personálu se budova DST uzamyká podle provozního režimu, který je viditelně uveřejněn.
U vchodu do budovy jsou instalovány zvonky a kamery, po době uzavření se klient nebo návštěva dozvoní na personál, který vchod odemkne. 
 
Čl. 10
Doba nočního klidu
 
Doba nočního klidu je od 22:00 hodin večer do 06:00 hodin ráno. Personál zařízení dbá, aby v době nočního klidu mohli klienti nerušeně odpočívat.
 
Čl. 11
Podávání stravy
 
Stravu pro klienty připravuje kuchyně v objektu Domova.
 
Obvyklá doba podávání stravy je následující:
      -    snídaně            8:00 – 9:00 (současně vydání dopolední svačiny)
      -    oběd                 12:00 – 13:00 
      -    svačina            15:00 – 15:30
      -    večeře              17:00 – 18:00 (současně vydání druhé večeře diabetikům)
 
Nárok na jídlo se ztrácí, nedostaví-li se klient k výdeji v dohodnuté době jeho podávání a svou nepřítomnost  předem  nijak  nezdůvodní.  Toto neplatí, je-li  klient v době podávání stravy na vyšetření nebo ošetření v nemocnici.
Strava se podává obvykle v jídelně klientů. Imobilním klientům se strava podává  na  pokojích.  Z jídelny si mohou klienti odnést nápoje, pečivo a moučníky.
 
V uvedené době podávání stravy pro klienty je strava klientům poskytována v souladu s jejich potřebami a dle Individuálních plánů jednotlivých klientů, což individuálně umožňuje dohodnout rozšíření stanovených časů rozpisu stravy o 30 minut nad stanovený rámec.
 
Čl. 12
Zajištění lékařské péče a podávání léků
 
Klientovi je zároveň v případě potřeby poskytována zdravotní péče, a to v souladu
s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v účinném znění,
tj. ošetřovatelská a rehabilitační péče prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, nebo případně
ve specializovaných zařízeních. Tato ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována
na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře klienta. Nad rámec těchto služeb bude umožněno klientovi využít služeb jiné péče, příp. v jiných zařízeních, na jeho vlastní náklady.
Domov má lékařskou péči zajištěnou prostřednictvím praktického a odborných lékařů.
Pokud si klient zvolí jiného ošetřujícího lékaře než je smluvní lékař zařízení, zařízení zajišťuje: 
• zprostředkování telefonického kontaktu s lékařem 
• vyzvednutí  léků  v lékárně centrálním nákupem;  recepty, popř. poukazy předepsané lékařem předá klient sestře ve službě
• prostor k uskutečnění návštěvy lékaře v zařízení, buď na pokoji klienta nebo po dohodě na sesterně ve 3.patře
• v případě,   že   budou   léky   klientovi   vydávány   zdravotními sestrami,   informují   sestry   s určitým   časovým   předstihem klienta o tom, že si musí zajistit předepsání dalších léků
 
klient, popř. jeho osoby blízké, zajišťují:
• domluvu a realizaci návštěvy u svého praktického lékaře nebo návštěvu lékaře v zařízení 
• transport klienta k lékaři nebo lékaře ke klientovi
• informování sestry ve službě o termínu a čase návštěvy lékaře a dohodnou si možnosti uskutečnění této návštěvy (s ohledem na časové a prostorové možnosti zařízení)  
•  pravidelné předepisování svých léků u svého praktického lékaře
• doručení  receptů  a  poukazů  spolu  se  zprávou  od  lékaře  sestře ve službě bezprostředně po návštěvě u lékaře
• objednání  u  odborného  lékaře,  včetně  objednání  sanity,  na základě doporučení od ošetřujícího lékaře, které klient předloží sestře ve službě

 
 • doručení „Příkazu k přepravě pacienta“(lístek na sanitku) sestře ve službě před plánovaným výjezdem. Příkaz musí být opatřen razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře.
 
Podávání léků klientům je zajištěno prostřednictvím zdravotních sester nebo může být dohodnut jiný způsob podávání léků. Klienti mohou své léky užívat sami, pokud jim to jejich zdravotní stav umožní. V takovém případě se s vrchní nebo staniční sestrou domluví a je proveden záznam do ošetřovatelské dokumentace a individuálního plánu.
 
Čl. 13
Prádlo
 
Klienti Domova mají možnost si sami své drobné osobní prádlo přeprat v umyvadle na svém pokoji.
Praní osobního prádla zajišťuje smluvní prádelna.
Při nástupu do domova je s klientem sepisován šatní lístek, kde se uvede druh a počet osobního prádla, šatní lístek je následně pracovníkem v sociálních službách předán i s ošacením k označení pracovnici prádelny Domova. Pracovník v sociálních službách přebírá pouze čisté a neponičené osobní prádlo klienta k označení v maximálním počtu 100 kusů. Osobní prádlo v případě sepsání šatního lístku označí pracovník prádelny zažehlovacím látkovým štítkem se jménem a příjmením klienta. Pokud klient, který má sepsán šatní lístek, či jeho rodina, chce  cokoliv  v průběhu  pobytu  vyřadit  nebo  přinést,  je  nutné informovat  o  tom  personál  ve  službě.  Tato změna bude zapsána v jeho šatním lístku a věc bude označena .
Pokud klient potřebuje pomoc personálu s nákupem či vyřazením svého osobního prádla, dohodne se s rodinou nebo se svým klíčovým pracovníkem. Osobní prádlo se vyměňuje kdykoliv dle potřeby. Ložní prádlo se vyměňuje dle harmonogramu a dle potřeby.  Praní ložního prádla se zajišťuje dodavatelsky.
 
Čl. 14
Osobní hygiena
 
Pokud klient nevyžaduje při koupeli pomoc a spolupráci personálu, může se koupat kdykoliv, a to v koupelně na svém pokoji nebo v centrální koupelně, pokud je prázdná. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme koupání nahlásit službu konající pečovatelce – pracovník v sociálních službách. Na centrálních koupelnách (stejně jako na WC) je možnost se zevnitř uzamknout.  V případě potřeby má personál klíče k odemknutí zvenčí (systém centrálního klíče). V případě nutnosti spolupráce personálu je zajištěna koupel nebo sprcha (dle volby klienta) nejméně jednou týdně - dle týdenního rozvrhu, v případě potřeby častěji. Rozvrh koupání se sestavuje s ohledem na přání klientů a provozní možnosti poskytovatele. Pokud klient potřebuje změnit dohodnutou dobu koupání dle rozvrhu, může se dohodnout s personálem ve službě. V případě provádění hygieny je zajištěno soukromí klientů, v těchto případech je na dveře zvenku vyvěšena cedulka s nápisem: „Prosím, nevstupovat“.
 
Čl. 15
Úklid
 
V Domově se uklízí denně.  Úklid zahrnuje setření všech podlahových ploch, úklid sociálních zařízení a otření prachu dle harmonogramu úklidových prací. Skříně s osobními věcmi a noční stolky si mohou klienti uklízet sami nebo je na základě dohody s klientem uklízí personál domova podle harmonogramu úklidu. Úklid skříní s osobními věcmi a nočních stolků klientů personál po dohodě provádí vždy za přítomnosti klienta, kterému osobní věci patří. 
 V případě nebezpečí vzniku  hygienických závad  (zápach, plísně, apod.)  se  personál domova domlouvá o úklidu skříní a osobních stolků s klienty dle potřeby. Prosíme klienty, aby v tomto případě vyhověli pokynům personálu.
 
Čl. 16
Možnosti kulturního vyžití
 
Ke kulturnímu vyžití má Domov k dispozici pro klienty k využívání ve společenských prostorách televize, radia, připojení na internet, knihy a hry.  Sociální pracovnice v rámci skupinové aktivizace zajišťují  kulturní  vystoupení,  výlety,  přednášky,  bohoslužby,  společné trávení volného času klientů, nákupy apod. případně výhledově další aktivity, např. canisterapii (léčebné působení speciálně vycvičených psů) atd.
 
Klientům jsou pro trávení volného času k dispozici pokoje, společné prostory – společenská místnost ve 3.patře, obývací prostory na patrech, chodby, zimní zahrada, kuřárna, terasy, pergola, kaple a pro organizované akce i jídelna.
V případě,  že v těchto  prostorách  probíhají  předem  oznámené  akce (vystoupení, přednášky, pracovní činnosti, bohoslužby apod.), není možné zde například současně individuálně sledovat televizní program či konat jiné individuální aktivity. 
Při  sledování  televizního  programu  ve  večerních  či  nočních  hodinách  je  nutné  ztlumit
zvuk nebo použít sluchátka.  Personál Domova zajišťuje dodržování tohoto ustanovení.   Klienti mají  možnost  se  volně  pohybovat  po  celém  Domově.  Prosíme, však klienty, aby z bezpečnostních důvodů  nevstupovali  do  označených  provozních  místností  (dílna, kuchyň, rozvodna, sklady apod.).
                                                                                                                                                        
Čl. 17
Používání elektrospotřebičů
 
Klienti Domova mají na svých pokojích nebo v přilehlých společenských prostorách vyhrazené lednice.
Možnost uvařit si, ohřát nebo upéct oblíbený pokrm mají klienti každé pondělí od 14:00 do 16:00 hod v aktivizační místnosti za přítomnosti personálu. Elektrospotřebiče v kuchyňských koutech na jednotlivých patrech mohou klienti využít ve spolupráci s pracovníky sociálních služeb nebo sociálními pracovnicemi.
 
Čl. 18
Peníze a cenné věci
 
Drobné cenné věci si může klient uložit do úschovy v Domově. Za věci na pokojích poskytovatel nezodpovídá.
Klienti mají  možnost  uložit  hotovost,  vkladní  knížky,  příp.  jiné  ceniny  v kanceláři ekonomického úseku v trezoru. Poskytovatel neodpovídá  za  ztrátu  těm,  kteří  této  možnosti  nevyužijí.
Za  vedení  řádné  dokumentace  uschované  hotovosti,  vkladní  knížky,  příp.  jiných  cenin zodpovídá pověřený pracovník zařízení.
Limit finanční hotovosti v trezoru na pokoji je doporučen na výši 500,-Kč.
Nad rámec běžné hotovosti je klientovi zprostředkováno uložení finančních prostředků a  cenin u peněžního ústavu.
 
Čl. 19
Návštěvy
 
Kontakt s rodinou a blízkými přáteli je podporován a umožněn kdykoliv za předpokladu, že nenarušuje běžný režim klienta a soukromí spolubydlících. Návštěvy lze vykonávat v denní době v kterýkoliv den v týdnu bez omezení.
Návštěvy se uskutečňují na pokojích klientů nebo ve společenských prostorách, jsou-li volné. Návštěvy se hlásí na recepci nebo u pracovníka konající v den návštěvy službu (zdravotní sestra, pracovník v sociálních službách).
Obvyklá návštěvní doba je každý den od 8.00 hod. do 18.00 hod., v zimním období na vícelůžkových pokojích u imobilních do 18.00 hod. Po dohodě s personálem je však možné návštěvy uskutečnit i mimo tuto dobu. Personál v případě potřeby pomůže klientovi přemístit se z pokoje do společenské místnosti a uskutečnit návštěvu i ve večerních hodinách.
V  ranních  či  večerních  hodinách,  v  době  podávání  jídla,  zvýšené  nemocnosti,  na vícelůžkových  pokojích    či  z jiných  provozních  důvodů  prosíme  návštěvy  o  respektování pokynů personálu.
V případě omezení návštěv z titulu zvláštních zdravotních opatření dle nařízení příslušné Krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře vydá Domov informační oznámení.
Domov nezodpovídá za případné úrazy návštěv.
Do prostor Domov mají zakázán přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.V případě nevhodného chování návštěvy (např. nadměrný hluk, znečišťování, slovní urážky apod.) musí službu konající personál upozornit na nevhodné chování. Pokud upozornění nebude respektováno, personál konající službu přivolá Policii ČR a provede zápis do hlášení (na sesterně).
Kontakt s rodinou, blízkými přáteli a okolním společenstvím je také umožněn formou telefonování. Klienti mohou mít u sebe na pokoji svůj mobilní telefon, který si musí chránit před zcizením. Volat na mobilní telefon (vlastní) klientovi do Domova je možno kdykoliv během dne s přihlédnutím na režim dne v Domově (noční klid).
 
Čl. 20
Stížnosti
 
Má-li klient stížnost, podnět nebo připomínku, vznese ji sám nebo prostřednictvím rodiny či personálu Domova nebo ji předá do schránky  na  stížnosti.  V případě  nespokojenosti  s vyřízením  stížnosti  se  může obrátit na správní radu Domova, popřípadě na nezávislé instituce. Přesný postup pro přijímání a vyřizování stížností je uveden ve vnitřním předpise upravujícím problematiku stížností a nachází se na nástěnce ve vstupní hale Domova. 
 
Čl. 21
Kamerový systém
 
Ve vstupním prostoru Domova je instalován kamerový  systém, ze kterého nejsou pořizovány záznamy, monitoruje příchozí osoby. Zajišťuje  zejména  bezpečnost  klientů.
 

Hlava III.

Společná a závěrečná ustanovení

 
Čl. 1
 Porušení Domácího řádu
 
Klienti Domova mají povinnost ustanovení Domácího řádu  dodržovat.   Závažné  porušování Domácího  řádu  by  mohlo  vést  k ukončení  poskytování  služby  v domově  a  k  vypovězení Smlouvy  o  poskytování  služeb  ze  strany  zařízení.  A  to  zejména  pokud  by  chování  klienta narušovalo  vzájemné  soužití  klientů  nebo  ohrožovalo  klienty,  personál  nebo  majetek  klientů případně vybavení zařízení. 
 
Čl. 2
Nouzové a havarijní situace
 
V případě výskytu  nouzových  a  havarijních  situací  prosíme  klienty,  aby zachovali klid a dbali pokynů personálu zařízení, který bude postupovat dle vnitřních předpisů.
 
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
 
Součástí Domácího řádu je samostatný dokument Klient ví a má možnost ovlivnit, který v případě potřeby bude aktualizován samostatně.
Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto předpisu.
 
 
Příloha č.1: Klient ví a má možnost ovlivnit.
 
 
                                                                                                                                                                                   
Datum:        2. 3. 2020
 
                                                                                              -------------------------------------                                                     
                                                                                                    Bc. Jiří Vondráček  
                                                                                                             ředitel                                                                                  
                                                                                              DS Stříbrné Terasy o.p.s.                                                      
 
 
 

Kontaktní spojení

Domov Stříbrné Terasy


provozovatel:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava
IČ: 28274466
ID dat. schránky: 68yqevk
GPS: 49°24’11.236″N, 15°35’20.973″E

Podílí se na projektu
© Domov seniorů Stříbrné terasy 2023 | realizace 3nicom websolutions s.r.o.